/əʊ/のまとめ (自分用)
2013年 02月 23日 |
English Pronunciation in Use: Intermediate(くどいが二周目)をやっているのですが、いまだに/əʊ/と/ɔː/と/ɒ/の違いが分かりません。違い自体は分かるのですが、どの単語がどの発音だったか覚えられない。

毎回辞書を引くのも面倒になってきたので/əʊ/をまとめておきます。

今回の「辞書引いてみてショック大賞」さんはpostに決定!
ポストじゃなくてポウストなのですね。
次点はgoゴウとbothボウスです。


ago /əˈgəʊ/

boat /bəʊt/ (cf.bought /bɔːt/)
both /bəʊθ/ (cf.boss /bɒs/)
bow /bəʊ/
bowl /bəʊl/ 鉢 (cf.ball /bɔːl/ 球)
blows /bləʊz/ 吹く (cf.blouse /ˈblaʊz/ ブラウス, browse /braʊz/ 拾い読み)

coast /kəʊst/ (cf.cost /kɒst/)
coat /kəʊt/ (cf.caught /kɔːt/)
code /kəʊd/
comb /kəʊm/
close /kləʊs/ 近い(cf.cross /krɒs/)
close /kləʊz/ 閉める
clothes /kləʊ(ð)z/ 衣服 (cf.cloth /klɒθ/ 布地)

don't /dəʊnt/
drove /drəʊv/

flow /fləʊ/

ghost /gəʊst/
glow /gləʊ/ 真っ赤になる
go /gəʊ/
grow /grəʊ/ 生長する

joke /dʒəʊk/
joe /dʒəʊ/

hole /həʊl/
home /həʊm/

know /nəʊ/

low /ləʊ/ (cf.law /lɔː/)

most /məʊst/ (cf.lost /lɒst/)

no /nəʊ/

old /əʊld/
open/ˈəʊp(ə)n/ (cf.often /ˈɒf(ə)n, ˈɒft(ə)n/,oven /ˈʌv(ə)n/)
own /əʊn/

post /pəʊst/

roast /rəʊst/
rode /rəʊd/
roll /rəʊl/ (cf.rule /ruːl/)
role /rəʊl/
rope /rəʊp/
rose /rəʊz/
row /rəʊ/ 列 (cf. raw /rɔː/ 生の)

show /ʃəʊ/
snow /sləʊ/
slow /sləʊ/
so /səʊ/ (cf.saw /sɔː/,thaw /θɔː/)
stone /stəʊn/

though /ðəʊ/
throw /θrəʊ/
toast /təʊst/
toe /təʊ/

whole /həʊl/ (cf.howl /haʊl/)
woke /wəʊk/ (cf.walk /wɔːk/)

won't /wəʊnt/ (cf.want /wɒnt/)

今日の記事はここまでです。多謝光顧!

[PR]